موضوع: 
مواد غذایی -- میکرب‌شناسی (Food -- Microbiology) زیست‌حسگرها (Biosensors)
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
تدوین و گردآوری دکتر محمود رضازادباری، دکتر سجاد پیرسا، دکتر صابر امیری و دکتر لاله مهریار
سال نشر: 
1400
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
500000 ریال