موضوع: 
کارکردهای فرهنگی - اجتماعی پیاده‌روی اربعین
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
تألیف دکتر کریم مهری
سال نشر: 
1401
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
200000