موضوع: 
پرورش بز – ایران
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
تدوین به شیوه گردآوری دکتر رسول پیر‌محمدی - دکتر حامد خليل‌وندی‌بهروزيار - دکتر كامران رضایزدی
سال نشر: 
1402
قیمت: 
200000 تومان