موضوع: 
مواد نانوساختار – سنتز** مواد نانو‌ساختار -- تجزیه و آزمایش ** نانوتکنولوژی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
تدوین به شیوه گردآوری دکتر لیلا کافی احمدی
سال نشر: 
1402
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
100000 تومان