موضوع: 
سنگ‌شناسی ساختاری Petrofabric analysis
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر منیر مجرد
سال نشر: 
1401
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
200000 تومان