موضوع: 
مواد غذایی -- تجزیه و آزمایش -- دستنامه‌های آزمایشگاهی ‏‫‭Food‏‫‭ -- Analysis‏‫‭-- Laboratory manuals‬‬‬‬‬‬ مواد غذایی -- ترکیب -- دستنامه‌های آزمایشگاهی ‏‫‭‏ Food -- Composition‏‫‭-- Laboratory manuals‬‬‬‬ مهندسی شیمی Chemical engineering‏ مواد غذایی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
نیلسن، اس. سوزان Nielsen, S. Suzanne‬‬‬‬
مترجم: 
احسان عناصری، تورج مهدی‌زاده، محمود اسماعیلی
سال نشر: 
1402
قیمت: 
200000 تومان