موضوع: 
شامل اصول و مبانی طراحی : کانال ها، سازه های وابسته سدها، ضربه قوچ و کاویتاسیون، پمپ ها و توربین ها
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر میر علی محمدی
دکتر محسن بشارت
سال نشر: 
1395
قیمت: 
25000 ریال