موضوع: 
کشاورزی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر رضا درویش زاده
مهندس حیدر عزیزی
سال نشر: 
1395
قیمت: 
25000 ریال