موضوع: 
دامزشکی - جراحی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر فرشید صراف زاده و دکتر سیاوش احمدی نوربخش
سال نشر: 
1389
قیمت: 
110000