موضوع: 
حسابداری - اصول و قواعد
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتراکبر زواره ای رضائی و دکتر محمد ایمانی برندق و دکتر پرویز پیری و فرزاد غیور
سال نشر: 
1396
قیمت: 
250000ریال