موضوع: 
انگل دام
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
جک چرنین
مترجم: 
دکتر محمد یخچالی
سال نشر: 
1386
قیمت: 
41000ریال