موضوع: 
سلول شناسی دام
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
ح. دیتر دلمن و جیناین ر. کاریترز
سال نشر: 
1386
قیمت: 
55000ریال