موضوع: 
روانشناسی بالینی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
پاتریسا کیسی و برندن کلی
مترجم: 
دکتر علی عیسی زادگان و سهراب امیری
سال نشر: 
1395
قیمت: 
120000ریال