موضوع: 
انگل دامی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
ویلیام جی. فوریت
مترجم: 
دکتر ثریا نائم و دکتر حامد سیفی و دکتر احمد رضائیان و دکتر محمدصادق خرمی
سال نشر: 
1389
قیمت: 
55000ریال