موضوع: 
شیمی فیزیک
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
جی.کا. مولاپالی
مترجم: 
دکتر هدایت راحمی و دکتر سپیده بانی سعید
سال نشر: 
1384
قیمت: 
77000ریال