موضوع: 
نثر عربی قرن 14
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر کرمعلی قدمیاری
سال نشر: 
1389
قیمت: 
80000ریال