موضوع: 
مدیریت آموزشی - مدارس
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
پتی چنس و ادوارد چنس
مترجم: 
دکتر محمد حسنی و میرمحمد سیدعباس زاده و دکتر مریم سامری
سال نشر: 
1395
قیمت: 
160000ریال