موضوع: 
مهندسی احتراق
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
سارا مک آلیستر و جی.یوان چن و کارلوس فرناندزپلو
مترجم: 
دکتر صمد جعفر مدار و دکتر هادی تقوی فر
سال نشر: 
1395
قیمت: 
200000ریال