موضوع: 
الکترومغناطیس
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
مارکوس زاهان
مترجم: 
محمد نقی آذرمنش
قیمت: 
18000ریال