موضوع: 
جلبک شناسی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر طیبه فبودنیا
سال نشر: 
1388
قیمت: 
32000ریال