موضوع: 
توسعه اقتصادی اجتماعی ووو
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر عبدالله عبداللهی و علی اکبر تقی لو
سال نشر: 
1393
قیمت: 
170000ریال