موضوع: 
تاریخ معاصر ایران --دمکرات آذربایجان
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر مسعود بیات
سال نشر: 
1389
قیمت: 
40000ریال