موضوع: 
ورزش فوتبال -- آموزش
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
رولف ریرهرد
مترجم: 
دکتر میرحسن سیدعامری و سیما مدیر خامنه
قیمت: 
5500ریال