موضوع: 
نفت - مهندسی شیمی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
جیمز. جی. اسپایت
مترجم: 
دکتر سیروس نوری و میرعلی اصغر ساجدی
سال نشر: 
1386
قیمت: 
26000ریال