موضوع: 
مهندسی صنایع غذایی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
ام. اسوامیناتان
مترجم: 
دکتر رضا حیدری
سال نشر: 
1382
قیمت: 
72000ریال