موضوع: 
فیزیک کوانتوم - مکانیک
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
پل سی. وی . دیویس و دیویداس بتس
مترجم: 
دکتر رسول خدابخش و دکتر سپیده بانی سعید
قیمت: 
8000ریال