موضوع: 
شنا کودکان
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
جودی سزاری
مترجم: 
دکتر حسن محمدزاده
سال نشر: 
1384
قیمت: 
35000