موضوع: 
وازه نامه عربی - فارسی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
عبدالغنی دقر
مترجم: 
دکتر فاطمه مدرسی
سال نشر: 
1381
قیمت: 
26000ریال