موضوع: 
مریریت آموزشی - نابرابری آموزشی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر محمد حسنی و دکتر میرنجف موسوی و دکتر مریم سامری
سال نشر: 
1393
قیمت: 
100000ریال