موضوع: 
زباله - دفن فاضلاب
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر کاظم بدو
سال نشر: 
1392
قیمت: 
120000ریال