موضوع: 
نانو تکنولوژی - زیست شناسی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
رالف اس. جرکو و فریتز ب. پرینز و ر. لان اسمیت
سال نشر: 
1391
قیمت: 
100000ریال