موضوع: 
زمین شناسی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
عبدالناصر فضل نیا
مترجم: 
دکتر بیژن اسمعیل نژاد خیاوی
سال نشر: 
1395
قیمت: 
25000 ریال