موضوع: 
ورزش- جنبه های فیزیولوژیکی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
فیلیکس اهر. لنسیپ و کاترینا استراهلر
مترجم: 
دکتر اصغر توفیقی و سهیلا نجفی
سال نشر: 
1394
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
100000ریال