موضوع: 
ریاضیات - نظریه مشبکه ها و مدول ها
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
گری گور کالوگارنو
مترجم: 
دکتر رضا سزیده و فاطمه ساوجی
سال نشر: 
1397
قیمت: 
100000ریال