موضوع: 
ماساژ انعکاسی و درمانی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
لوئیس تاگر
مترجم: 
حسن محمدزاده و گولاله ابوبکری و مندانا حیدری
سال نشر: 
1392
قیمت: 
50000ریال