موضوع: 
مدیریت - منابع انسانی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
رونالد دبلیو ریبور
مترجم: 
دکتر محمد حسنی و لیلا جودت و سهیلا احمدی
سال نشر: 
1393
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
100000ریال