موضوع: 
دانشگاه ها. مدیریت
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
استیون دنتون و سالی براون
مترجم: 
دکتر بهناز مهاجران و دکتر رضا فریدی و دکتر نوشین محمدزاده و جعفر حسن رضائی
سال نشر: 
1396
قیمت: 
100000ریال