موضوع: 
صنایع غذایی - بسته بندی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر میرخلیل پیروزی فرد و ادریس آرژه و رضا قادرمرزی و سعید حمدی پور
سال نشر: 
1397
قیمت: 
250000ریال