موضوع: 
کشاورزی- آزمایشات
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر علی هاشمی و بهرام محتشمی
سال نشر: 
1397
قیمت: 
300000