موضوع: 
ورزش- تغذیه
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
لوری اسمولین و مری گروسونور
مترجم: 
دکتر اصغر توفیقی و جواد طلوعی آذر و اعظم رمضان خوانی
سال نشر: 
1397
قیمت: 
150000