موضوع: 
ریاضیات - تقریب
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر سعید پیش بین و پرویز دارانیا
سال نشر: 
1397
قیمت: 
300000