موضوع: 
گیاهان زراعی - فیزیولوژی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر علیرضا پیرزاد و سویل محمدزاده
سال نشر: 
1397
قیمت: 
500000