موضوع: 
روانپزشکی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
تریشا سوپس و پائول ای. کک
مترجم: 
فیروزه سپهریان آذر و سعید اسدنیا و محمدرسول مفسری و ناصر تراب زاده
سال نشر: 
1393
قیمت: 
160000