موضوع: 
شیر- بهداشت و نگهداری
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر سیدمهدی رضوی روحانی و دکتر مهران مرادی
سال نشر: 
1396
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
240000