موضوع: 
آموزش- مدیریت آموزشی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر محمد حسنی و سهیلا احمدی
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
250000ریال