موضوع: 
پلیمرها -- اسفنج های پلاستیکی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر طاهر ازدست و رزگار حسن زاده
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
200000