موضوع: 
پرورش آبزیان - سیستم چرخشی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر عبدالجبار ایرانی و دکتر ناصر آق
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
100000ریال