موضوع: 
فیزیولوژی گیاهان زراعی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر هاشم هادی و دکتر جلال جلیلیان و دکتر سعید حیدرزاده
سال نشر: 
1398
قیمت: 
700000