موضوع: 
آبیاری- اصول
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر وحید وردی نژاد و دکتر تیمور سهرابی
سال نشر: 
1398
قیمت: 
300000