موضوع: 
مدیریت آموزشی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
داگلاس بی . ریوز
مترجم: 
حسنی، محمد
قاسم زاده، ابوالفضل
زبانی شادآباد، محمد علی
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
100000